hlavicka
O KATEDŘE
Katedra zemědělských strojů má celouniverzitní výukovou působnost. Nosnými výukovými disciplinami jsou předměty orientované na techniku, používanou v rostlinné výrobě. V bloku předmětů, společných pro téměř všechny obory technické fakulty, zaujímají místo předměty : Zpracování partikulárních látek a Tekutinové mechanizmy. V rámci povinných i volitelných předmětů pro technickou fakultu, fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a provozně ekonomickou fakultu katedra dále zajišťuje výuku pro speciální úseky činnosti: Malá mechanizace, Mechanizace zahradnictví, Mechanizace ochrany rostlin, Lesnická a dřevařská technika, Obchod s technikou, Design strojů a zařízení v APK a kurz: Řízení a obsluha sklízecích mlátiček.

Vědeckovýzkumná činnost, poradenství a kontakty s odbornou praxí vycházejí jednak z potřeby řešit aktuální problémy zemědělské techniky a na druhé straně, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem a specializaci pracovníků, pokrýt širší oblast činnosti katedry a tím získat nové poznatky pro výuku. Pracovníci a doktorandi katedry realizují v současné době hlavně výzkum půdoochranných a energeticky úsporných technologií zpracování půdy, řízeného pohybu strojů po poli včetně průběžného snímání provozních ukazatelů, technologických procesů pěstování, sklizně a posklizňového zpracování chmele a hydraulických soustav zemědělské techniky. Prostřednictvím výzkumného záměru pokračuje u výše uvedeného výzkumu výrazná orientace na technické prostředky pro zjišťování variabilních parametrů polního prostředí a cílené vstupy v návaznosti na lokalizaci polohy stroje v systému precizního zemědělství. Kontakty s praxí se týkají mj. spolupráce při vývoji a ověřování strojů a jednotlivých mechanizmů, práce v různých odborných komisích, oponentur a školení. Katedra má úzké odborné kontakty s významnými výrobci a prodejci zemědělské techniky a sesterskými pracovišti tuzemských i zahraničních univerzit.

Členové katedry
Jméno:Telefon:Čís.dveří:E-mail:Zařazení
Doc.Ing. Adolf Rybka,CSc.312114rybka@tf.czu.czdocent
vedoucí katedry
Hana Pechová312216pechovah@tf.czu.czsekretářka
Doc.Ing. Petr Heřmánek,Ph.D.31269hermanek@tf.czu.czdocent
zástupce vedoucího prorektor
prof.Ing. Josef Hůla,CSc.312317hula@tf.czu.czprofesor
prof.Dr.Ing. František Kumhála31358kumhala@tf.czu.czprofesor
proděkan
Ing. Milan Kroulík,Ph.D.313012kroulik@tf.czu.czodborný asistent
Ing. Josef Krupička,CSc.31277krup@tf.czu.czodborný asistent
Ing. Zdeněk Kvíz,Ph.D.313119kviz@tf.czu.czodborný asistent
Ing. Jiří Mašek,Ph.D.31374masekj@tf.czu.czodborný asistent proděkan
Ing. Pavel Procházka,Ph.D.313311prochazkap@tf.czu.czodborný asistent
Ing. Ivo Honzík313422honzik@tf.czu.cztajemník katedry
Bohuslav Jošt331037jost@tf.czu.cztechnik
Ing. Gutu Dumitrudoktorand
Ing. David Hoffmann10dhoffmann@tf.czu.czdoktorand
Ing. Jan Chyba10doktorand
Ing. Jakub Lev31358doktorand
Ing. Jiří Mejzrdoktorand
Ing. Petr Novák313311novakpetr@tf.czu.czdoktorand
Ing. Stanislav Petrásek313311petrasek@tf.czu.czdoktorand
Ing. Jan Podsedník10doktorand
Ing. Denis Pronitsyn31374doktorand
Ing. Lukáš Staněk313311lstanek@seznam.czdoktorand
Ing. Josef Šormadoktorand
Ing. Lubomír Vent10doktorand
Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011