hlavicka
Konference "ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RELATED BRANCHES"


Ve dnech 11. – 13. 5. 2011 uspořádala Katedra zemědělských strojů v královském městě Žatci velkou mezinárodní konferenci pracovišť univerzit a výzkumných ústavů orientovaných na zemědělské stroje v rostlinné produkci a v blízkých odvětvích. Konference daného zaměření jsou tzv. „putovní“, mají již dlouholetou tradici a v letošním roce byla hlavní tíha garance a organizačního zabezpečení na naší katedře. Podporou při organizačním zajištění se na akci podílela katedra využití strojů TF ČZU v Praze a Chmelařský institut s.r.o. v Žatci.
Jednání konference zahájil vedoucí katedry zemědělských strojů doc. Ing. Adolf Rybka, CSc..Osobně jednání konference pozdravil také rektor ČZU v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc., který se společně s děkanem Technické fakulty prof. Ing. Vladimírem Jurčou, CSc. zúčastnil i části programu.


( na fotografii je zleva: ředitel Chmelařského institutu s.r.o. v Žatc Ing. Jiří Kořen, Ph.D., rektor ČZU v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc., vedoucí katedry zemědělských strojů doc. Ing. Adolf Rybka, CSc. a vedoucí katedry využití strojů prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.)

Na konferenci bylo přítomno téměř 70 pedagogických a vědeckých pracovníků z českých, slovenských, polských a srbských univerzitních a výzkumných pracovišť. Většina vědeckých příspěvků obsažených ve sborníku obsahově vychází z řešení grantových projektů různých agentur a má přímý vliv na následnou využitelnost poznatků v praxi. Vědecké články byly oponovány a jejich kvalita je umocněna tím, že byly vydány jako zvláštní vydání časopisu Mechanizace zemědělství, který je veden v seznamu Rady vlády ČR pro vědu, vývoj a inovace. Zvláštní vydání Mechanizace zemědělství je možné zobrazit zde ..Během zahájení konference se představila jednotlivá pracoviště účastníků a seznámila konferenci se svou činností a výhledem pro následující období. Poté následovala ve vědecké sekci konference prezentace vybraných příspěvků. Tuto sekci řídil prof. Dr. Ing. František Kumhála. Přednášené příspěvky tématicky kopírovaly zaměření celé konference, které je možné rozdělit na techniku pro pěstování, sklizeň a posklizňové zpracování chmele, problematiku systému precizního zemědělství, energetickou produkci z biomasy, biopaliva, komposty, kvalitu práce jednotlivých strojů v rostlinné produkci a techniku zpracování půdy ve vztahu stroje k zpracovávanému materiálu.Propojenost našich pracovišť s praxí si uvědomuje řada výrobců a prodejců techniky, kteří konferenci sponzorovali a bez nich by úroveň tohoto setkání byla určitě nižší. Pořádáním konference v Žatci chtěla katedra upozornit na často opomíjené tradiční speciální plodiny, které mají nezastupitelné místo jak v tuzemské spotřebě, tak v zahraničním obchodě. Katedra má s chmelařskými pracovišti dlouholeté vědecko-výzkumné kontakty, které jsou oboustranně prospěšné a byly mj. i touto akcí zhodnoceny. V rámci doprovodného programu účastníci absolvovali exkurze do Chrámu chmele a piva, do Chmelařského muzea a do Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci. Celkově je možné jednání konference hodnotit jako úspěšné a plné inspirativních nápadů na vzájemnou spolupráci do budoucna.
Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011