hlavicka
POSTERY KATEDRY

"Sledování průchodnosti brambor při sklizni v laboratorních podmínkách"
Autoři: Petr Heřmánek, Jiří Mašek, Pavel Procházka


Informace o výnosu při sklizni mohou být využity pro tvorbu výnosových map. Příspvek uvádí jednu z možností sledování průchodnosti brambor při jejich sklizni. Je zde uvedena metodika měřní výkonových parametrů hydraulického obvodu pohonu dopravníku a výsledky měření v podobě grafu.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Měření tahové síly pomocí elektrohydraulicky ovládaného závěsu traktoru"
Autoři: Milan Kroulík, Josef Hůla, Martin Zlínský, Václav Prošek


Znalost tahové síly u souprav traktor-přípojný stroj na zpracování půdy může být využita při porovnávání energetické náročnosti pracovních operací zpracování půdy, při ověřování konstrukčních změn na strojích, optimalizaci seřízení strojů a při mapování variability půdního prostředí na pozemcích. V textu je popsáno měření tahové síly pomocí elektrohydraulicky ovládaného závěsu traktoru.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Vytváření výnosových map při sklizni pícnin"
Autoři: František Kumhála, Milan Kroulík, Václav Prošek


Cílem výzkumu bylo vyvinout a vyzkoušet čidla pro vytváření výnosových map při sklizni pícnin rotačním žacím strojem vybaveným kondicionérem. Byly testovány dvě metody měření. První metoda byla založena na měření okamžitého příkonu čechrače rotaního žacího stroje. Druhá metoda byla založena na principu měření hybnosti materiálu vylétajícího z čechrae žacího stroje pomocí zakřivené nárazové desky. Obě metody se ukázaly jako vhodné pro tvorbu výnosových map.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Přínosy GPS navigátoru k omezení nežádoucího zhutnění půdy"
Autoři: Milan Kroulík, Josef Hůla, Tomáš Loch, Martin Zlínský


Využití navigačních systémů GPS v zemědělství se rozšiřuje, je perspektivní pro většinu pracovních operací v rostlinné výrobě. Hledají se další možnosti uplatnění těchto systémů v oblasti ochrany orné půdy před erozí a před nežádoucím zhutňováním. Přejezdy po pozemcích jsou nevyhnutelné, jejich organizace však v současném zemědělství nevyhovuje požadavkům na ochranu půdy. Přesnost GPS navigace může podpořit rozvoj systému stálých kolejových stop, jako možného opatření proti nežádoucímu zhutnění půdy.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Výzkum technologie sušení chmele"
Autoři: Adolf Rybka, Blahoslav Hanousek, Karel Bernášek, Jiří Kořen, Václav Ciniburk, Jan Podsedník


Cílem řešení výzkumného projektu bylo ověření kvality procesu sušení v pásové sušárně chmele PSCH 325 a v nově postavené komorové sušárně při sušení chmele ve vysoké nehybné vrstvě. U obou sušáren byla měřena teplota a vlhkost sušícího vzduchu a vlhkost sušeného chmele. Také byly hodnoceny energetické parametry sušení.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Granulometrické posouzení minerálního hnojiva močovina"
Autoři: Josef Krupička, Blahoslav Hanousek


Z hlediska precizní aplikace granulovaných minerálních hnojiv mají významnou roli jejich fyzikální vlastnosti a granulometrické složení,které se určuje soustavou sít podle ČSN 01 50 30. Článek obsahuje výsledky třídění granulí hnojiva močovina dle jejich hmotnosti a množství ve vertikálním vzduchovém proudu.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Výzkum technologie česání chmele"
Autoři: Adolf Rybka, Blahoslav Hanousek, Karel Bernášek, Jiří Kořen, Václav Ciniburk, Jan Podsedník


Cílem výzkumného projektu bylo ověření kvality práce česačky chmele PT 30/15 při sklizni českých odrůd. Byla hodnocena kvalita česání a kvalita separace očesaného produktu. Na náhodně vybraných révách byly klasifikovány všechny parametry chmelových rév.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Hodnocení technologií zpracování půdy II"
Autoři: Rudolf Šindelář, Milan Kroulík, Josef Hůla, Jiří Mašek, Pavel Procházka


Infiltrační schopnost půdy je jedním z klíčových faktorů při ochraně půdy před nežádoucími účinky vodní eroze. Účelem měření bylo porovnání a hodnocení infiltrace vody do půdy, vyvolaných rozdílnou intenzitou zpracování půdy. Byl porovnán vliv orby (PL), mělkého zpracování (ST) a přímého setí do nezpracované půdy (NT) na infiltraci vody do půdy na hlinité hnědozemi, kde je dlouhodobě pěstována kukuřice.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Hodnocení technologií zpracování půdy I"
Autoři: Rudolf Šindelář, Jiří Mašek, Milan Kroulík, Pavel Procházka, Josef Hůla


Bylo vyhodnoceno pokrytí povrchu půdy rostlinnými zbytky a byla zjištěna hmotnost posklizňových zbytků na povrchu půdy. Pro měření pokryvnosti povrchu půdy rostlinnými zbytky byla použita metoda analýzy obrazu. Výsledkem práce je porovnání různých variant zpracování půdy z hlediska pokryvnosti povrchu půdy rostlinnými zbytky předplodiny.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Katedra zemědělských strojů"


Poster seznamující se zaměřením a činností Katedry zemědělských strojů. Poster byl vytvořen pro prezentaci katedry na veletrhu Techagro 2008 v Brně.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Katedra zemědělských strojů na veletrhu Techagro 2008"


Poster věnovaný účasti katedry na veletrhu Techagro 2008 v Brně.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Katedra zemědělských strojů na veletrhu Techagro 2010"


Poster věnovaný účasti katedry na veletrhu Techagro 2010 v Brně. Katedra zemědělských strojů se již podruhé s vlastním stánkem zůčatnila tohoto prestižního veletrhu.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Kapacitní čidlo pro měření průchodnosti rostlinných materiálů."
Autoři: František Kumhála, Václav Prošek, Milan Kroulík, Jiří Blahovec


Za účelem měření okamžité průchodnosti rostlinných materiálů při sklizni bylo navrženo kapacitní čidlo, které bylo vyzkoušeno v laboratorních podmínkách při práci s bramborami, cukrovou řepou a kukuřičnou řezankou. Byla vypracována teorie funkce kapacitního čidla. Jako velice důležitá vlastnost se jeví způsob plnění čidla rostlinným materiálem. Odvozené teoretické předpoklady byly doloženy výsledky laboratorních měření s bramborami, cukrovou řepou a kukuřičnou řezankou. Výsledky měření kapacitního čidla jsou dále významně ovlivovány změnami objemu meřného materiálu (především v důsledku jeho měnící se vlhkosti). Pro sušší materiály však může hrát roli i samotná změna vlhkosti materiálu.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích"
Autoři: pracovníci Chmelařského institutu s.r.o. a Katedry zemědělských strojů


Poster je věnovám společnému řešenému projektu, jehož cílem bylo navržení nových konstrukcí strojů, určených pro práci při pěstování chmele v nízké konstrukci.
Poster ke stažení ve formátu pdf

"Návrh konstrukčního řešení aplikačního rámu rosiče"
Autoři: Petr Heřmánek, Ivo Honzík, Adolf Rybka, Bohuslav Jošt


Příspěvek se zabývá návrhem zařízení pro chemickou ochranu chmele pěstovaného v nízké konstrukci. Toto zařízení je připevněno k rosiči, který je tažen energetickým prostředkem - traktorem.
Poster ke stažení ve formátu pdf
Zde Vaše přání a připomínky Poslední aktualizace stránky 25.6.2011